Advokatska tarifa – Advokatska kancelarija Momčilo S. Perić

Potrebne su Vam informacije o cenama? Proverite za svega par sekundi u cenovniku koji se nalazi ispod:

Da biste preuzeli kompletan cenovnik kliknite ovde

Advokatska tarifa – Cene advokatskih usluga

KRIVIČNI POSTUPAK

U krivičnom postupku se advokatska nagrada obračunava prema visini zaprećene kazne za krivično delo koje se klijentu stavlja na teret. U slučaju da advokat zastupa oštećenog nagrada zavisi od njegovog statusa u postupku (oštećeni, privatni tužilac ili oštećeni kao tužilac).

Tarifni broj 1

Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca (sa započetim satom)

18.000,00

24.000,00

31.500,00

46.500,00

61.500,00

Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru (sa započetim satom)

9.750,00

24.000,00

16.500,00

24.000,00

31.500,00

Žalba okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca

33.000,00

45.000,00

60.000,00

90.000,00

120.000,00

Inicijalni akti: privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka

16.500,00

22.500,00

30.000,00

45.000,00

60.000,00

Ostali podnesci

8.250,00

11.250,00

15.000,00

22.500,00

30.000,00

OSTALI POSTUPCI

SASTAVLJANJE PODNESKA U PROCENJIVIM PREDMETIMA

U postupcima gde se može proceniti novčana vrednost predmeta spora, advokatska nagrada se određuje upravo prema vrednosti predmeta spora.

Tarirfni broj 13

do 750.000,00

9.000,00

10.500,00

6.000,00

18.000,00

750.000,01 – 1.500.000,00

11.250,00

12.750,00

7.125,00

22.500,00

1.500.000,01 – 3.000.000,00

16.500,00

18.000,00

9.750,00

33.000,00

3.000.000,01 – 6.000.000,00

22.500,00

24.000,00

12.750,00

45.000,00

6.000.000,01 – 12.000.000,00

30.000,00

31.500,00

16.500,00

60.000,00

12.000.000,01 – 24.000.000,00

37.500,00

39.000,00

20.250,00

75.000,00

24.000.000,01 – 48.000.000,00

45.000,00

46.500,00

24.000,00

90.000,00

48.000.000,01 – 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara

45.000,00 + po 30,00 din

45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00

1/2 podneska + 1.500,00

podnesak + 100%

120.000.000,01 – 300.000.000,00 na za početih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din

52.200,00 + po 30,00din

52.200,00 + po 30,00 + 1.500,00

1/2 podneska + 1.500,00

podnesak + 100%

300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din

58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00

58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 + 1.500,00

1/2 podneska + 1.500,00

podnesak + 100%

SASTAVLJANJE PODNESKA U NEPROCENJIVIM PREDMETIMA

U postupcima koji se ne mogu novčano proceniti advokatska nagrada se određuje zavisno od vrste postupka u kome advokat postupa.

Tarirfni broj 14

Ometanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar – neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (Zakon o opštem upravnom postupku ili Porodični zakon i ostali), upis u APR

16.500,00

18.000,00

33.000,00

12.000,00

Postupci pred državnim organom, ostali

19.500,00

21.000,00

11.250,00

39.000,00

Službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS

22.500,00

24.000,00

12.750,00

45.000,00

Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudovima, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS

25.500,00

27.000,00

14.250,00

51.000,00

Zakonsko izdržavanje

6.000,00

7.500,00

4.500,00

12.000,00

Vršenje roditeljskog prava

11.250,00

12.750,00

7.125,00

22.500,00

Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS

30.000,00

31.500,00

16.500,00

60.000,00

Ostali sporovi pred Upravnim sudom

36.000,00

37.500,00

19.500,00

72.000,00

Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)

45.000,00

46.500,00

24.000,00

90.000,00

OSTALE RADNJE

Sastavljanje isprava, pravni saveti i mišljenja, sastavljanje ugovora i drugih opštih akata i sl.

pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvrsnost

20% Tarifni broj

dopisi 3.000,00

opomene, pregled i razmatranje spisa odbrane po službenoj duznosti

50% Tarifni broj

pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvrsnost

20% Tarifni broj

pravni savet usmeni 50%, pismeni savet 100%

% Tarifni broj

PROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:

ugovori

1,5% ili Tarifni broj 13

min 11.250,00

NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:

ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica

30.000,00

zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica

19.500,00